Kenalilah Nasab

" Kenalilah nasab keturunan kamu yang membawa kepada silaturrahim ( kasih sayang ) " - Riwayat Al Imam Tarmizi ( Ibnu Kathir, vol. 4 ms.218 ).

Followers

Selasa, 17 Februari 2009

Mengaji Bahasa RaoDi pelbagai daerah Minangkabau, Tapanuli (Mandahiling) dan Batak hingga saat ini masih ada yang mengaji menggunakan bahasa Rao ini. Aku waktu sekolah rendah dahulu juga menggunakan metode ini juga. Baru-baru ini sahaja mengaji dengan menggunakan bahasa Rao sudah dikalahkan dengan metode Iqra` karya Said Hamdi Humam. Yang jelas dalam berbagai sejarah dinyatakan, beberapa daerah Mandailing dan Batak di Islamkan oleh Tuanku Rao suatu ketika dahulu. Kalau Islam berasal dari Rao, lalu dari mana datangnya Islam Rao? Pertanyaan itu perlu kajian yang mendalam tentunya.

Tulis Arab

Bahasa Rao

اُ اِ اَ

Alif di ateh a=a, alif di bawah i=i. alif di dopen u=u a-i-u

بَ بِ بُ

Ba di ateh a=ba, ba di bawah i=bi, ba didopen u=bu ba-bi-bu

تَ تِ تُ

Ta di ateh a =ta, ta dibawah i=ti, ta didopen u=tu, ta-ti-tu

ثَ ثِ ثُ

Tsa di ateh a=tsa, tsa dibawah i=tsi, tsa didopen u=tsu tsa-tsi-tsu

جَ جِ جُ

Jim di ateh a=ja- jim di bawah i=ji- jim didopen u=ju ja-ji-ju

حَ حِ حُ

Ha diateh a=ha, ha dibawah i=hi, ha didopen u=hu ha-hi-hu

خَ خِ خُ

Kho di ateh a=kha, kha di bawah i= khi, kha didopen u=khu kho-khi-khu

دَ دِ دُ

Dal diateh a=da, dal dibawah i=di, dal didopen u=du da-di-du

ذَ ذِ ذُ

Dzal di ateh a=dza, dzal dibawah i=dzi, dzal didopen u= dzu dza-dzi-dzu

رَ رِ رُ

Ra di eteh a=ra, ra dibawah i=ri, ra didopen u=ru ra-ri-ru

زَ زِ زُ

Zai di eteh a=za, zai dibawah i=zi, zai didopen u=zu za-zi-zu

سَ سِ سُ

Syin diateh a=sa, sin dibawah i=si, sin didopen u=su sa-si-su

شَ شِ شُ

Shin di ateh a=sha, shin di bawah i= shi, shin di dopen u=shusha-shi-shu

صَ صِ صُ

Shad di ateh a=sha, shad di bawah i= shi, shad di dopen u=shusha-shi-shu

ضَ ضِ ضُ

Dhad di ateh a=dha, dhat di bawah i= dhi, dhat didopen u=dhu dha-dhi-dhu

طَ طِ طُ

Tha diateh a=tha, tha di bawah i=thi, tha di dopen u=thuTha-thi-thu

ظَ ظِ ظُ

Zha di ateh a=zha, zha di bawah i=zhi, zha didopen u=zhuzha-zhi-zhu

عَ عِ عُ

`ain di ateh a=`a, `ain di bawah i=`i `ain di dopen u=`u `a-`i-`u

غَ غِ غُ

Ghin di ateh a=gha, ghin di bawah i= ghi, ghin didopen u=ghugha-ghi-ghu

فَ فِ فُ

Fa di ateh a=fa, fa di bawah i=fi, fa di dopen u= fufa-fi-fu

قَ قِ قُ

Khaf di ateh a=kha, khaf di bawah i= khi, khaf didopen u=khukho=khi-khu

كَ كِ كُ

Ka diateh a=ka, ka di bawah i=ki, ka didopen u=ku ka-ki-ku

لَ لِ لُ

Lam di ateh a=la, lam di bawah i=li, lam di dopen u=lula-li-lu

مَ مِ مُ

Mim di ateh a=ma, mim di bawah i=mi, mim didopen u=muma-mi-mu

نَ نِ نُ

Nun di ateh a=na, nun di bawah i=ni, nun didopen u= nuna-ni-nu

وَ وِ وُ

Waw di ateh a=wa, wau di bawah i=wi, waw didopen u=wu wa-wi-wu

هَ هِ هُ

Ha di ateh a=ha, ha di bawah i=hi, ha didopen u=hu ha-hi-hu

ءَ ءِ ءُ

Hamzah di ateh a=a, hamzah di bawah i=i, hamzah didopen u=u a-i-u

يَ يِ يُ

Ya diateh a=ya, ya di bawah i=yi, ya didopen u=yu ya-yi-yu-

Tulis Arab

Bahasa Rao

اٌ اٍ اً

Alif duo di ateh a=an, alif duo di bawah i=in. alif duo di dopen u=un an-in-un

بً بٍ بٌ

Ba duo di ateh a=ban, ba duo di bawah i=bin, ba duo didopen u=bun ban-bin-bun

تً تٍ تٌ

Ta duo di ateh a =tan, ta duo dibawah i=tin, ta duo didopen u=tun, tan-tin-tun

ثً ثٍ ثٌ

Tsa duo di ateh a=tsan, tsa duo dibawah i=tsin, tsa duo didopen u=tsun tsan-tsin-tsun

جً جٍ جٌ

Jim duo di ateh a=jan- jim duo di bawah i=jin- jim duo didopen u=jun jan-jin-jun

حً حٍ حٌ

Ha duo diateh a=han, ha duo dibawah i=hin, ha duo didopen u=hun han-hin-hun

خً خٍ خٌ

Kho duo di ateh a=khan, kha duo di bawah i= khin, kha duo didopen u=khun khon-khin-khun

دً دٍ دٌ

Dal duo diateh a=dan, dal duo dibawah i=din, dal duo didopen u=dun dan-din-dun

ذً ذٍ ذٌ

Dzal duo di ateh a=dzan, dzal duo dibawah i=dzin, dzal duo didopen u= dzun dzan-dzin-dzun

رً رٍ رٌ

Ra duo di eteh a=ran, ra duo dibawah i=rin, ra duo didopen u=run ran-rin-run

زً زٍ زٌ

Zai duo di eteh a=zan, zai duo dibawah i=zin, zai duo didopen u=zun zan-zin-zun

سً سٍ سٌ

Syin duo diateh a=san, sin duo dibawah i=sin, sin duo didopen u=sun san-sin-sun

شً شٍ شٌ

Shin duo di ateh a=shan, shin duo di bawah i= shin, shin duo di dopen u=shunshan-shin-shun

صً صٍ صٌ

Shad duo di ateh a=shan, shad duo di bawah i= shin, shad duo di dopen u=shunshan-shin-shun

ضً ضٍ ضٌ

Dhad duo di ateh a=dhan, dhat duo di bawah i= dhin, dhat duo didopen u=dhun dhan-dhin-dhun

طً طٍ طٌ

Tha duo diateh a=than, tha duo di bawah i=thin, tha duo di dopen u=thunThan-thin-thun

ظً ظٍ ظٌ

Zha duo di ateh a=zhan, zha duo di bawah i=zhin, zha duo didopen u=zhuzhan-zhin-zhun

عً عٍ عٌ

`ain duo di ateh a=`an, `ain duo di bawah i=`in `ain duo di dopen u=`un `an-`in-`un

غً غٍ غٌ

Ghin duo di ateh a=ghan, ghin duo di bawah i= ghin, ghin duo didopen u=ghunghan-ghin-ghun

فً فٍ فٌ

Fa duo di ateh a=fan, fa duo di bawah i=fin, fa duo di dopen u= funfan-fin-fun

قً قٍ قٌ

Khaf duo di ateh a=khan, khaf duo di bawah i= khin, khaf duo didopen u=khunkhon=khin-khun

كً كٍ كٌ

Ka duo diateh a=kan, ka duo di bawah i=kin, ka duo didopen u=kun kan-kin-kun

لً لٍ لٌ

Lam duo di ateh a=lan, lam duo di bawah i=lin, lam duo di dopen u=lunlan-lin-lun

مً مٍ مٌ

Mim duo di ateh a=man, mim duo di bawah i=min, mim duo didopen u=munman-min-mun

نً نٍ نٌ

Nun duo di ateh a=nan, nun duo di bawah i=nin, nun duo didopen u= nunnan-nin-nun

وً وٍ وٌ

Waw duo di ateh a=wan, wau duo di bawah i=win, waw duo didopen u=wun wan-win-wun

هً هٍ هٌ

Ha duo di ateh a=han, ha duo di bawah i=hin, ha duo didopen u=hun han-hin-hun

ءً ءٍ ءٌ

Hamzah duo di ateh a=an, hamzah duo di bawah i=in, hamzah duo didopen u=un an-in-un

يً يٍ يٌ

Ya duo diateh a=yan, ya duo di bawah i=yin, ya duo didopen u=yun yan-yin-yun-

Wallahu a`lam

Afriadi Sanusi (Anak jati Rao).

PhD cand. Islamic Political Science, University of Malaya

HP. 0122955829/ Email; adirao76@gmail.com

http://adi-rawi.blogspot.com/

4 ulasan:

 1. Saya juga belajor camtu, tapi tak pulak tau rawa ke apa. Cuma masa kecik ada buat upacara pijak tanah.Tapi takda pulak apa2 ulasan cerita pasal tu, kenapa dan mengapa tidak diberitahu pun.

  Sebutan slang peraknya jadi begini, aliff datei a; alip bawah i, alif dapan u,= a, i, u

  "Dateih" - sebutan cepat untuk makna "di atas"

  BalasPadam
 2. kalau pijak tanah..rao lah tu.

  BalasPadam
 3. Assalamu`alaikum
  Saya yakin keluarga anda adalah orang Rao yang masih kuat berpegang teguh pada adat budaya Rao. Banyak kata-kata yang tidak mampu diungkapkan dengan tulisan rumi. apa yg saya tulis itu adalah gambaran kasar sahaja. Seperti mengaji itu sebenarnya; alif dateih a, alif bawa i, alif dopen u=a-i-u. Ja dateih ja, ja bawa ji, ja dopen ju=ja-ji-ju. da duo dateih dan, da duo dibawah din, da duo dopen dun=dan-din-dun dan seterusnya dan itu bukan bahasa minang ataupun bahasa mandailing.
  Terima kasih

  BalasPadam
 4. RazakRao
  Tringek maso arwah niniek ngaja ngaji dolu..

  BalasPadam

Kisah dolu-dolu

Pemikiran Politik dalam Novel Ahmad Boestamam

Title : Pemikiran Politik dalam Novel Ahmad Boestamam

Author : Zabidin Haji Ismail
ISBN : 978-983-100-439-5
Year Publish : 2010
Page Number : 160
Category : General


Price: 30.00

add to cart

Content

Ahmad Boestamam menguasai tiga bidang yang berbeza – politik, kewartawanan dan sasterawan – dan tersohor kerana ketiga-tiganya. Melalui pengalaman dan penglibatannya dalam bidang politik, Ahmad Boestamam menterjemahkan pemikiran politik ke dalam novel tulisannya. Penampilan pemikiran politik itu disimpulkan mengandungi tiga aspek iaitu nasionalisme, antikolonialisme dan sosialisme. Ketiga-tiga aspek pemikiran itu pula mempunyai perkaitan antara satu sama lain yang disampaikan dalam bentuk mesej yang digarap dalam novel.
Buku ini berasaskan kajian tekstual dan kontekstual dengan tumpuan pada sepuluh buah novel Ahmad Boestamam. Teks novel tersebut dianalisis dan dikupas bagi mencungkil pemikiran politik beliau yang dianggap seorang novelis-nasionalis berpengaruh. Sebelum ini kebanyakan sarjana hanya cenderung melihat peranannya dalam sejarah politik sehingga meminggirkan sumbangannya dalam mengisi rentetan sejarah kesusasteraan Melayu moden tanah air. Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian berkaitan Ahmad Boestamam selain boleh dijadikan bahan rujukan penyelidik sastera dan sains politik.

Buku Sekondakhati

Buku Sekondakhati
Buku yang memaparkan topik mengenai etnik Rao (Rawa) yang perlu dimiliki oleh mereka. Halaman 202 kulit kilat, kertas berkualiti dan penuh warna. Satu-satunya buku berbentuk journal khas mengenai Rao.Tiada di pasaran terbuka. Hanya boleh diperolehi melalui pesan kepada En Zabidin Hj Ismail 012-5070513. Harga termasuk belanja pos RM40. Pembayaran: CIMB 08021261220523. TEMPAH SEGERA* NASKHAH HAMPIR KEHABISAN.

Rao Di Sana-Sini

Rao Di Sana-Sini
Kompilasi 11 kertas kerja Seminar Melayu Rao yang julung kali diadakan di negara ini. Ketebalan 294 halaman. Tiada di pasaran terbuka. Kulit tebal RM70; kulit tipis RM40 termasuk belanja pos. Pesanan boleh dibuat kepada En. Zabidin Hj Ismail melalui 012-5070513. Pembayaran: CIMB 08021261220523

Antologi Puisi Rao Nusantara

Antologi Puisi Rao Nusantara
Buku yang memaparkan puisi mengenai etnik Rao (Rawa) yang ditulis oleh penyair Malaysia dan Indonesia. Halaman 176 kulit kilat, kertas berkualiti. Satu-satunya buku puisi Rao yang pernah diterbitkan di negara ini.Tiada di pasaran terbuka. Hanya boleh diperolehi melalui pesan kepada En Zabidin Hj Ismail 012-5070513. Harga termasuk belanja pos RM20. Pembayaran: CIMB 08021261220523.

Boleh juga bayar di sini

Rakan Sekondakhati

Lensa Rao