Kenalilah Nasab

" Kenalilah nasab keturunan kamu yang membawa kepada silaturrahim ( kasih sayang ) " - Riwayat Al Imam Tarmizi ( Ibnu Kathir, vol. 4 ms.218 ).

Followers

Khamis, 19 Jun 2014

ASAS SEBUTAN BAHASA RAO

oleh Zabidin Haji Ismail, Litt.D
sekondakhati@gmail.comPengenalan

 


Bahasa atau baso Rao berasal daripada bahasa Melayu yang dituturkan oleh masyarakat Melayu berketurunan Rao (dikenali di Malaysia sebagai Rawa)  sama ada di Malaysia mahupun Indonesia (kabupatan Pasaman, Sumatera Barat).  Di Malaysia, bahasa ini dikembang dan dituturkan oleh masyarakat Melayu berketurunan Rao yang mendiami kawasan tertentu seperti di Perak (Gopeng, Temoh, Tapah, Tanjong Malim, Chemor, Selama); Pahang  (Raub); Kuala Lumpur, Selangor (Gombak, Beranang, Hulu Langat) dan Negeri Sembilan (Lenggeng, Mantin).  Walaupun ramai orang Rao mendiami Kelantan (Pasir Mas, Kg. Chetok); Pulau Pinang (Leboh Acheh), Johor (Kota Tinggi); Terengganu (Kg. Raja, Besut) dan Selatan Kedah (Sg. Petani dan Padang Serai) tetapi tidak lagi bertutur bahasa Rao sebaliknya fasih berbahasa loghat kawasan masing-masing.
            Di Perak,  kampung-kampung yang terletak di sekitar Gopeng masih totok dengan sebutan Raonya yang dituturkan secara holistik. Sebilangan besar masyarakat Rao yang mendiami Kg. Jelintoh, Pintu Padang, Lawan Kuda, Pulai, Sg. Itik, Jahang, Gunung Mesah Hilir, Gunung Mesah Hulu, Gunung Panjang, Chulek, Kopisan dan lain-lain kekal menggunakan bahasa Rao asli ketika berkomunikasi di antara mereka bahkan dengan bukan orang Rao sekalipun bahasa ini tetap diutamakan. Justeru bahasa Rao masih “bertahan” di Gopeng sebaliknya di tempat-tempat lain, penuturan bahasa Rao agak celaru dan  cacar merba kerana telah bercampur aduk dengan loghat tempatan.

Sebutan Baku Bahasa Rao

Teknik bacaan, nahu dan phonetik penulisan kata dalam bahasa Rao beragam, beraneka dan berbeza mengikut huruf bacaan penutur di Malaysia dan Indonesia. Secara umum wujud perbezaan dalam sebutan huruf rumi antaranya ialah huruf “I” di Malaysia dibunyikan mengikut sebutan Inggeris iaitu “ai” manakala di Indonesia mengikut sebutan Latin berbunyi “ae”. Di Indonesia ada yang menulis “rami” untuk perkataan “ramai” tetapi dibaca sebagai “ramae” atau “ramei”.
            Bahasa Rao memiliki kaedah asas apabila menyebut perkataan tertentu. Walaupun perkataan tersebut diambil daripada bahasa Melayu tetapi sebutannya berbeza daripada ejaan asal. Walau bagaimanapun perubahan sebutan ini tidak pula merubah makna perkataan. Misalnya perkataan atau huruf hujungnya mempunyai “an” digantikan kepada “en”; “at” >  “ek”; “or” /”ur” > “uor”; “ap” > “op”; “am” > “om”; “a” > “o”; “as” > “eh”; “ong”/”ung” > “uong”  manakala perkataan selepas abjad awal mempunyai “e” (pepet) diganti kepada “o” dan “ong” > “uong” dan sebagainya.
Di bawah ini dinyatakan enam belas kaedah asas bagi membunyikan perkataan-perkataan bahasa Melayu yang telah menjadi istilah bahasa Rao baku.

 1.  Perkataan  di hujungnya mempunyai huruf “an” digantikan kepada “en”
Contoh:
Tangan             =          tangen
Makan             =          maken
Jangan              =          jangen
Jalan                 =          jalen
Tamban            =          tamben
Jamban =          jamben
Sukan               =          suken
Akan                =          aken
Lipan                =          lipen
Durian              =          durien2.      Perkataan selepas abjad awal mempunyai huruf “e” (pepet) digantikan kepada “o”

Contoh:

Kedai               =          kodai
Dengan =          dongen
Dengar             =          dongar
Cepat               =          copek
Lepat               =          lopek
Lelah                =          lolah
Men                 =          mon
    Mendengar   =          mondongar
Pekan               =          poken
Tepat               =          topek
Sesat                =          sosek
Megah              =          mogah
Tegah               =          togah
Tegang             =          tegang
Cecah              =          cocah

3.      Perkataan di hujungnya mempunyai huruf  “at”  digantikan kepada “ek”
Contoh:
Dapat               =          dapek
Lambat =          lambek
Sesat                =          sosek
Cepat               =          copek
Lepat               =          lopek
Liat                  =          liek
Lipat                =          lipek
Sikat                =          sikek
Muat                =          muek
Kuat                 =          kuek
Sukat               =          sukek


4.       Perkataan di hujungnya mempunyai huruf  “ut”  digantikan kepada “uik”
Contoh:
Bantut              =          bantuik
Patut                =          patuik
Belut                =          boluik
Kentut              =          kontuik
Selut                 =          soluik
Siput                =          sipuik
Ciput                =          cipuik
Lumut               =          lumuik  (bukan nama tempat)
Lutut                =          lutuik
Susut                =          susuik

 1. Perkataan  di hujungnya mempunyai  huruf “or” atau “ur” digantikan kepada “uor”
Contoh:
Bubur                           =          bubuor
   Bubur anak lebah       =          bubuor anak lobah
Cukur                           =          cukuor
Kukur                          =          kukuor
Gelugur                        =          geluguor
Telor                            =          toluor
Ketegur                        =          kotoguor
Celur                            =          coluor
Tegur                           =          toguor

 1. Perkataan di hujungnya mempunyai  huruf  “ap”  digantikan kepada “op”
Contoh:
Malap              =          malop
Mantap            =          mantop
Sedap              =          sodop
Sentap              =          sontop
Tetap               =          totop


 1. Perkataan  di hujungnya mempunyai   huruf “am” digantikan kepada “om”
Contoh:
Asam                           =          Asom
   Asam Ikan Keli         =          asom iken koli
Dalam                          =          dalom
Karam                          =          karom
   Keling karam =          koling karom
Malam                          =          malom
Salam                           =          salom
Talam                           =          talom
Melaram                       =          molarom
Selam                           =          solom
Semalam                      =          somalom
Kelam                          =          kolom
Legam                          =          logom
Tenggelam                    =          tonggolom
Kusam                         =          kusom


 1. Perkataan di hujungnya mempunyai huruf  “a” digantikan kepada “o”
Contoh:
Ada                  =          ado
Kata                 =          kato
Teka                =          toko
Cuba                =          cubo
Cuka                =          cuko
Luka                =          luko
Suka                =          suko
Tuba                =          tubo
Rupa                =          rupo

 1. Perkataan di hujungnya mempunyai  huruf  “as”  digantikan kepada “eh”
Contoh:
Malas               =          maleh
Cemas              =          comeh
Gegas               =          gogeh
Gelas                =          goleh
Kemas             =          komeh
Lekas               =          lokeh
Lemas              =          lomeh
Lepas               =          lopeh
  Melepas         =          molopeh
  Terlepas         =          tolopeh
Tegas               =          togeh
Puas                 =          pueh
Pulas                =          puleh
Tugas               =          tugeh

 1. Perkataan di hujungnya mempunyai huruf  “ong” atau “ung”  digantikan kepada “uong”
Contoh:
Lambong          =          lambuong
Kangkong        =          kangkuong
Sambong          =          sambuong
Tampung          =          tampuong
Lombong          =          lumbuong
Sombong          =          sombuong
Baung               =          bauong
Punting =          puntuong
Tudung =          tuduong
Tuntung            =          tuntuong

11.  Perkataan selepas abjad awal mempunyai  huruf  “ong” digantikan kepada “ung”

Contoh:

Congsam          =          cungsam
Kongkang        =          kungkang
Kongsi             =          kungsi
Longkang         =          lungkang
Longlai =          lunglai
Songsang          =          sungsang
Tongkang         =          tungkang 1. Perkataan di hujungnya mempunyai  huruf  “ing” digantikan kepada “ieng”
Contoh:
Cacing              =          cacieng
Baling               =          balieng (logar / pungkang / longieng)
Kucing             =          kucieng
Kencing            =          koncieng
Kering              =          korieng
Jering               =          jorieng
Keling              =          kolieng

 1. Perkataan di hujungnya mempunyai  huruf  “uk” digantikan kepada “uok”
Contoh:
Batuk               =          batuok
Masuk              =          masuok
Busuk               =          busuok
Cucuk              =          cucuok
Lauk                =          lauok
Cauk                =          cauok
Sampuk            =          sampuok
Lempuk            =          lompuok
Kantuk             =          kantuok
 1. Perkataan di hujungnya mempunyai  huruf  “ik” digantikan kepada “iek”
Contoh:
      Itik                   =          itiek
Titik                 =          titiek
Balik                =          baliek
Cantik              =          cantiek
Cebik               =          cobiek
Lantik               =          lantiek

 1. Perkataan  di tengahnya mempunyai huruf  “ha” mesti dibuang bunyi “ha” itu
Contoh:
Bahasa             =          baso
Bahaya             =          bayo
Cahaya             =          cayo
Sahaja              =          sajo

 1. Perkataan di hujungnya mempunyai huruf  “t” digantikan kepada “k”
Contoh:
Bukit                =          bukik
Jahat                =          jahek
Sakit                =          sakek
Sihat                 =          sihek
Sebut               =          sobuik


Frasa tipikal  dan Kata Seruan dalam Bahasa Rao
Bahasa  Rao memiliki frasa tipikal  dan  kata seruan (exclamation) tersendiri yang diucapkan mengikut situasi semasa. Frasa ini menjadi sinonim dan menggambarkan bahawa si penuturnya adalah Rao totok.
           
 Frasa Tipikal
Indo ko podah
= aku tidak mahu

Iyo lah paei
= "ye laa"=  "betul kata kau tu"  ( tanda  setuju atau mengiyakan kenyataan penutur).

Itu tih lek, itu tih
= “.haaa tu la pasal.." / “.tu la sebabnya..."

Kata  Seruan  (exclamation)
Ndeik / ndek / ndaaik /ntaik / undaik / ondaik / deik
Kata seruan  paling terkenal yang merujuk kepada kekaguman terhadap sesuatu perkara, juga sering dilatahkan apabila terkejut.  Variasi sebutan bergantung kepada tingkat kekaguman terhadap sesuatu perkara. Kadang kala disebut lembut, tidak kurang pula dihemburkan  cepat dan lantang. Misalnya;


                        Ondaik, godang nyonyo!
                        =  Amboi besarnya!     

                       
Penggunaan “kan”
Dalam penuturan Bahasa Rao   amalan penggunaan "kan" adalah luas, misalnya:
Poi kolien borolek anak buyuong ari Sottu ke-datang ko?
= Kalian pergi kenduri anak buyong hari Sabtu kan datang ni? 

Ke-dapek tang inyo moncari-i?
            = Kan dapatkah dia mencarinye?

Penggunaan  “kuak” atau “ guak”
Penutur bahasa Rao  acapkali menyulam bicara dengan perkataan “kuak” atau “guak” (ada yang menyebut “kuak” atau “guak”) bergantung kepada keadaan. Kadang kala tempo  pertuturan itu pantas, kuak menjadi guak tetapi tiada beza ertinya. Perkataan ini sama erti atau setara dengan perkataan "agaknya”, “mungkin”  atau “barangkali" misalnya ayat:
Dori mano tang kuak? 
= Dari mana lah agaknya?

Indonyo mongotoih kuak
= Dia tak perasan agaknya,
= Barangkali dia tak perasan.

Kuak la dapek dicokou-u 
= Mungkin telah dapat ditangkapnya

Penggunaan  “ tang” dan  “ sang”
Salah satu bunga bahasa terdapat dalam bahasa Rao ialah penggunaan kata sendi “tang” dan “sang”.  Penggunaannya bergantung kepada gubahan dan tujuan ayat. Misalnya:
Iko tang nyoh. 
= Ini lah dia.

Bak mano tang?
= Bagaimana ni?
= Macam mana ni?

Dapeq  tang tu nyoh
= Mesti dapat lah tu

Kodukuik tang!
= Kedekutnya!

Mano satu tang?
= Mana satu nya?


 Jangan berandei sang, bueq la korojo tu
= Jangan bercakap sahaja, buatlah kerja tu.
           
Moncolo sang kilen ko, ci dikakok sikit
=  Menenguk sahaja pulak, cuba tolong sikit.

            Iko sang
            =  Ini saja


 Pencemaran sebutan
Pencemaran sebutan  bahasa Rao sering terjadi tanpa disedari si penutur akan kesilapannya.  Umpama sebutan “ajo” dan “kek” yang membentuk ayat seperti “kek siko” adalah salah berdasarkan tata bahasa Rao. Penuturan berlaku disebabkan pengaruh bahasa Melayu Johor-Riau yang merujuk “kat sini”. Dalam bahasa Rao jika merujuk “kat sini” si penutur harus berkata begini:
Di siko atau di siteh atau di sinun
Penggunaan perkataan “ajo” (yang diRaokan) bagi merujuk “sahaja” atau “saja” atau “aja” adalah silap kerana tata bahasa Rao menggunakan perkataan “sameng” atau “sang” atau “amiang” atau “same”  seperti contoh ayat berikut:
Iko sang
            = Ini saja

            Atau

            Lai lai aming
            = ada ada saja

Sebutan Pantun Rao

Bak nongko tang;

kodokak ketari dalom dulang
mano lombu pokak ko cari indo pulang 


kukuro manjeq botiek
lah tuo tambah jontiek Penutup


Marilah kita belajar bahasa Rao – bahasa peninggalan ninik moyang. Bahasa menunjukkan keturunan. Keturunan pula menunjukkan bangsa. Bahasa Rao memiliki sistem tuturan tersendiri dan mudah dipelajari sehinggakan kolieng pun petah berandei Rao._________

Dikemaskini dan diputuskan dalam mesyuarat J/Kuasa Perkamusan Rao
pada 15 Jun 2014 di MAKPEN, Sentul, Kuala Lumpur


Kisah dolu-dolu

Pemikiran Politik dalam Novel Ahmad Boestamam

Title : Pemikiran Politik dalam Novel Ahmad Boestamam

Author : Zabidin Haji Ismail
ISBN : 978-983-100-439-5
Year Publish : 2010
Page Number : 160
Category : General


Price: 30.00

add to cart

Content

Ahmad Boestamam menguasai tiga bidang yang berbeza – politik, kewartawanan dan sasterawan – dan tersohor kerana ketiga-tiganya. Melalui pengalaman dan penglibatannya dalam bidang politik, Ahmad Boestamam menterjemahkan pemikiran politik ke dalam novel tulisannya. Penampilan pemikiran politik itu disimpulkan mengandungi tiga aspek iaitu nasionalisme, antikolonialisme dan sosialisme. Ketiga-tiga aspek pemikiran itu pula mempunyai perkaitan antara satu sama lain yang disampaikan dalam bentuk mesej yang digarap dalam novel.
Buku ini berasaskan kajian tekstual dan kontekstual dengan tumpuan pada sepuluh buah novel Ahmad Boestamam. Teks novel tersebut dianalisis dan dikupas bagi mencungkil pemikiran politik beliau yang dianggap seorang novelis-nasionalis berpengaruh. Sebelum ini kebanyakan sarjana hanya cenderung melihat peranannya dalam sejarah politik sehingga meminggirkan sumbangannya dalam mengisi rentetan sejarah kesusasteraan Melayu moden tanah air. Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian berkaitan Ahmad Boestamam selain boleh dijadikan bahan rujukan penyelidik sastera dan sains politik.

Buku Sekondakhati

Buku Sekondakhati
Buku yang memaparkan topik mengenai etnik Rao (Rawa) yang perlu dimiliki oleh mereka. Halaman 202 kulit kilat, kertas berkualiti dan penuh warna. Satu-satunya buku berbentuk journal khas mengenai Rao.Tiada di pasaran terbuka. Hanya boleh diperolehi melalui pesan kepada En Zabidin Hj Ismail 012-5070513. Harga termasuk belanja pos RM40. Pembayaran: CIMB 08021261220523. TEMPAH SEGERA* NASKHAH HAMPIR KEHABISAN.

Rao Di Sana-Sini

Rao Di Sana-Sini
Kompilasi 11 kertas kerja Seminar Melayu Rao yang julung kali diadakan di negara ini. Ketebalan 294 halaman. Tiada di pasaran terbuka. Kulit tebal RM70; kulit tipis RM40 termasuk belanja pos. Pesanan boleh dibuat kepada En. Zabidin Hj Ismail melalui 012-5070513. Pembayaran: CIMB 08021261220523

Antologi Puisi Rao Nusantara

Antologi Puisi Rao Nusantara
Buku yang memaparkan puisi mengenai etnik Rao (Rawa) yang ditulis oleh penyair Malaysia dan Indonesia. Halaman 176 kulit kilat, kertas berkualiti. Satu-satunya buku puisi Rao yang pernah diterbitkan di negara ini.Tiada di pasaran terbuka. Hanya boleh diperolehi melalui pesan kepada En Zabidin Hj Ismail 012-5070513. Harga termasuk belanja pos RM20. Pembayaran: CIMB 08021261220523.

Boleh juga bayar di sini

Rakan Sekondakhati

Lensa Rao